கணபதியப்புவின் காலக்கணிப்பு - 16 -04-2023

கணபதியப்புவின் காலக்கணிப்பு - 16 -04-2023 | இலங்கையில் மனிதருக்கு நிம்மதி இல்லையென்று பார்த்தால் பாருங்கோ குரங்குகளுக்கும் நிம்மதி இல்லையாம்

16-04-2023


Recent Updates