சிங்கள பேரினவாதத்தின் அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தமிழினம், இதுவரை சுதந்திரம் அடையவில்லை.

சிங்கள பேரினவாதத்தின் அடக்குமுறைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தமிழினம், இதுவரை சுதந்திரம் அடையவில்லை.

03-02-2023


Recent Updates